การแถลงข่าว การเตรียมการช่วยเหลือส่วนราชการสังกัดกระทรวงการคลัง


การแถลงข่าว การเตรียมการช่วยเหลือส่วนราชการสังกัดกระทรวงการคลังในส่วนภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 53

นายแพทย์พฤฒิชัย ดำรงรัตน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง แถลงข่าวภายหลังการประชุมหารือกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง  เพื่อรับทราบรายงานผลกระทบและการเตรียมการเพื่อช่วยเหลือหน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลังในส่วนภูมิภาค ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2553  โดยมีนายพงษ์ภาณุ  เศวตรุนทร์ อธิบดีกรมบัญชีกลาง  และนายณพงศ์  ศิริขันตยกุล  รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง  เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ กระทรวงการคลัง วันที่ 24 พฤษภาคม 2553

โดย: สำนักงานเลขานุการกรม


การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ประจำกระทรวงการคลัง


การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ประจำกระทรวงการคลัง เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2553 ของกรมบัญชีกลาง

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ อธิบดีกรมบัญชีกลางให้การต้อนรับ นายสมชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ประจำกระทรวงการคลัง พร้อมคณะฯ  เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2553 ของกรมบัญชีกลาง  เกี่ยวกับการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  ความคืบหน้าโครงการไทยเข้มแข็ง ระบบการตรวจสอบภายใน การจัดทำรายงานการเงินของส่วนราชการและการใช้ระบบ GFMIS  การดำเนินงานของสำนักงานคลังจังหวัด  และการบริหารจัดการและพัฒนาระบบสวัสดิการข้ารักษาพยาบาล ณ ห้องประชุม 303 กรมบัญชีกลาง  วันที่  31 พฤษภาคม 2553

โดย: สำนักงานเลขานุการกรม


อธิบดีกรมบัญชีกลาง มอบรางวัลผู้ชนะการประกวดตราสัญลักษณ์กรมบัญชีกลาง


อธิบดีกรมบัญชีกลาง มอบรางวัลผู้ชนะการประกวดตราสัญลักษณ์กรมบัญชีกลาง

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ อธิบดีกรมบัญชีกลาง มอบประกาศนียบัตร และเงินรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดตราสัญลักษณ์กรมบัญชีกลาง ซึ่งผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายธนาชัย ครุมนต์ตรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายอาวิน อินทรังษี และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายวีระศักดิ์ พุทธรักษา โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกรมร่วมเป็นสักขีพยาน และแสดงความยินดีกับผู้ชนะ การประกวดทั้ง 3 ท่าน ณ ห้องประชุม 303 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2552

โดย: กรมบัญชีกลาง
http://www.cgd.go.th


การสัมมนาโครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ


การสัมมนาโครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

นาย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการสัมมนาโครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ และนายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายชวรัตน์ ชาญวีรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ความร่วมมือและความท้าทายในการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน” โดยมีนายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมทั้งผู้บริหารระดับสูงของกรม เข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2552 เวลา 10.15 น. ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ และเวลา 13.15 น. อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวเปิดการสัมมนาโครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ (ในส่วนของกรมบัญชีกลาง) ให้กับคลังเขตและคลังจังหวัดทั่วประเทศ

โดย: กรมบัญชีกลาง
http://www.cgd.go.th


การประชุมมาตรการควบคุมการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล


การประชุมมาตรการควบคุมการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล

นายนริศ ชัยสูตร รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน เป็นประธานการประชุมมาตรการควบคุมการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล โดยมีนายมนัส แจ่มเวหา ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลังร่วม ในการประชุม กับ ศ.ดร. อัมมาร สยามวาลา และคณะแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 303 (IT) เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552

โดย: กรมบัญชีกลาง
http://www.cgd.go.th