บริการงานด้านจดทะเบียน


บริการงานด้านจดทะเบียน

  • จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, จัดตั้งคณะบุคคล
  • จดเลิกกิจการและชำระบัญชี
  • จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลง
  • จดทะเบียนเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • แจ้งการเปลี่ยนแปลงภาษีต่าง ๆ
  • ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  • ขอหนังสือรับรอง รวมทั้งคัดลอกเอกสารต่าง ๆ
  • ขึ้นทะเบียนกองทุนเงินทดแทนและประกันสังคม

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม


ชื่อ - นามสกุล ผู้ติดต่อสอบถาม (จำเป็นต้องกรอก)

อีเมลล์ผู้ติดต่อสอบถาม (จำเป็น)

หัวข้อติดต่อสอบถาม

ข้อความติดต่อสอบถาม