บริการงานด้านบัญชี


บริการงานด้านบัญชี

  • ทำบัญชีรายเดือน ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่กรมสรรพากรยอมรับล่าสุด
  • จัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชี, สมุดบัญชีต่างๆ และรายงานต่างๆ ทางบัญชี ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด
  • จัดทำงบการเงินรายเดือนครบถ้วนตามที่กำหมายกำหนด
  • จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย เช่น ภงด. 3, 53, 54
  • จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่ายสำหรับเงินเดือน (ภงด. 1)
  • จัดทำรายงานภาษีซื้อ – ขาย, และยื่น ภ.พ. 30 ตามกฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • จัดทำรายงานภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด. 51), ภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภ.ง.ด. 50)
  • ให้คำปรึกษาการจัดทำและยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90, 91, 94 สำหรับบุคคลธรรมดา เพื่อพนักงานในบริษัทของท่าน
  • ให้ คำปรึกษาด้านบัญชี – ภาษี – วางแผนภาษี ติดต่อเจรจากับเจ้าหน้าที่สรรพากร กรณีมีหนังสือเชิญพบจากกรมสรรพากร (อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามความเหมาะสม)

ค่าบริการ สำหรับบริการรายเดือนทั้งหมดข้างต้น เริ่มต้นเพียง 2,500 บาท/เดือน
(หมายเหตุ ค่าบริการรายเดือนพิจารณาจากลักษณะธุรกิจและปริมาณรายการค้าของท่าน)
** พิเศษ สำหรับลูกค้ารายเดือนของเรา เรามีบริการการปิดงบการเงินรายปีโดยไม่คิดค่าบริการ (ไม่รวมค่าตรวจสอบบัญชี)
** สำหรับท่านที่ไม่ได้ใช้บริการรายเดือนของเรา เรามีบริการปิดงบการเงินรายปี ค่าบริการเริ่มต้นเพียง 8,000 บาท (ไม่รวมค่าตรวจสอบบัญชี)


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม


ชื่อ - นามสกุล ผู้ติดต่อสอบถาม (จำเป็นต้องกรอก)

อีเมลล์ผู้ติดต่อสอบถาม (จำเป็น)

หัวข้อติดต่อสอบถาม

ข้อความติดต่อสอบถาม