มาตรฐานการสอบบัญชีสำหรับ SMEs รุ่นที่ 1


รายชื่อผู้ผ่านการอบรม

หลักสูตร แนวทางการนำมาตรฐานการสอบบัญชีไปใช้ในทางปฏิบัติสำหรับการสอบบัญชี SMEsรุ่นที่ 1
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 ถึง วันที่ 24 มกราคม 2553
ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

สภาวิชาชีพบัญชี  ในพระบรมราชูปถัมภ์

ดาวโหลดประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรม

http://www.fap.or.th/fap/?q=node/559


อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำบัญชีทั่วไปโดยใช้โปรแกรม MyGL สำหรับธุรกิจขนาดย่อม รุ่นที่ 12


อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำบัญชีทั่วไป โดยใช้โปรแกรม MyGL สำหรับธุรกิจขนาดย่อม รุ่นที่ 12

วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2552 เวลา 09.00-17.00 น. ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยคณะอนุกรรมการด้านการทำบัญชี ได้พัฒนาโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป MyGL และนำออกเผยแพร่ผ่าน Website ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ เพื่อให้สมาชิก Download ไปใช้งานได้ฟรีนั้น ปรากฏว่ามีผู้สนใจใช้งานเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อแนะนำท่านให้รู้จักการทำงานของโปรแกรมสำเร็จรูป MyGL และเพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะหรือประเภทของธุรกิจของท่าน สภาวิชาชีพบัญชีฯ จึงจัดการอบรมให้กับทั้งสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีฯ และบุคคลทั่วไปโดยเฉพาะผู้ประกอบการ ธุรกิจขนาดย่อม ที่สนใจนำโปรแกรม MyGL นี้ ไปใช้งานในการจัดทำบัญชีของกิจการให้เป็นระบบได้อย่างคุ้มค่า ซึ่งท่านสามารถเรียนรู้ และสอบถามปัญหาในการใช้งานจากผู้เชี่ยวชาญและทีมงาน ได้อย่างใกล้ชิด

คลิกดูรายละเอียด : http://www.fap.or.th/fap/sites/default/files/MyGL-2_521029.pdf


การเลือกและการใช้ซอฟต์แวร์ทางการบัญชี รุ่นที่ 4


การเลือกและการใช้ซอฟต์แวร์ทางการบัญชี รุ่นที่ 4 

วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552  เวลา 09.00-17.00 น.
ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
เป็นหลักสูตรที่คุ้มค่าสำหรับบริษัทที่กำลังต้องตัดสินใจเลือกใช้ หรือลงทุนในการใช้ Software ทางการบัญชี เพื่อให้บริษัทมีระบบบัญชีที่ดีตามความต้องการของบริษัทได้ นำเสนอความเห็นจากทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ พร้อม ” คู่มือระบบโปรแกรมสำเร็จรูปการเลือกและการใช้ซอฟต์แวร์ทางการบัญชี” ที่พัฒนาขึ้นเฉพาะ เพื่อการปฏิบัติงานจริงที่ไม่มีวางจำหน่ายทั่วไป

http://www.fap.or.th/fap/index.php?q=trainning


การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หลักสูตร 1 รุ่นที่ 44


การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หลักสูตร 1 รุ่นที่ 44 
ระหว่างวันที่ 30 – 31 ตุลาคม ถึงวันที่ 1, 7 – 8 พฤศจิกายน  2552 เวลา 09.00-16.30 น. ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)

        การพัฒนาวิชาชีพตรวจสอบภายในให้เข้าสู่มาตรฐานสากลของ IIA และ COSO เป็นวิถีทางหนึ่งที่จะสร้างงานตรวจสอบภายใน ให้ก้าวสู่มาตรฐานที่พร้อมจะสร้างผลงานให้เป็น Management Tool ที่มีประสิทธิภาพสำหรับฝ่ายบริหาร สภาวิชาชีพบัญชี ตระหนักดีว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องมีการพัฒนาด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องให้ทันกับมาตรฐานสากลที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วตามพัฒนาการของโลกธุรกิจ

http://www.fap.or.th/fap/index.php?q=trainning


อบรมเชิงปฏิบัติการ”การเขียนรายงานการสอบบัญชีต่องบการเงินเปรียบเทียบ : ภาคปฏิบัติ” รุ่นที่ 20


อบรมเชิงปฏิบัติการ”การเขียนรายงานการสอบบัญชีต่องบการเงินเปรียบเทียบ : ภาคปฏิบัติ” รุ่นที่ 20

ระยะเวลา           :  วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2552 เวลา 13.00-17.00 น.
                          วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2552 เวลา 09.00-17.00 น.
สถานที่               :  ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี  ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)

Download ข้อมูลเพิ่มเติมhttp://www.fap.or.th/fap/?q=node/474