มาตรฐานการสอบบัญชีสำหรับ SMEs รุ่นที่ 1


รายชื่อผู้ผ่านการอบรม

หลักสูตร แนวทางการนำมาตรฐานการสอบบัญชีไปใช้ในทางปฏิบัติสำหรับการสอบบัญชี SMEsรุ่นที่ 1
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 ถึง วันที่ 24 มกราคม 2553
ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

สภาวิชาชีพบัญชี  ในพระบรมราชูปถัมภ์

ดาวโหลดประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรม

http://www.fap.or.th/fap/?q=node/559