รับทำบัญชี จังหวัดปทุมธานี


บริการงานด้านจดทะเบียน (The registration service)

• จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, จัดตั้งคณะบุคคล
• จดเลิกกิจการและชำระบัญชี
• จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลง
• จดทะเบียนเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
• แจ้งการเปลี่ยนแปลงภาษีต่าง ๆ
• ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
• ขอหนังสือรับรอง รวมทั้งคัดลอกเอกสารต่าง ๆ
• ขึ้นทะเบียนกองทุนเงินทดแทนและประกันสังคม

บริการงานด้านบัญชี (The service account)

• ทำบัญชีรายเดือน ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่กรมสรรพากรยอมรับล่าสุด
• จัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชี, สมุดบัญชีต่างๆ และรายงานต่างๆ ทางบัญชี ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด
• จัดทำงบการเงินรายเดือนครบถ้วนตามที่กำหมายกำหนด
• จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย เช่น ภงด. 3, 53, 54
• จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่ายสำหรับเงินเดือน (ภงด. 1)
• จัดทำรายงานภาษีซื้อ – ขาย, และยื่น ภ.พ. 30 ตามกฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่ม
• จัดทำรายงานภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด. 51), ภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภ.ง.ด. 50)
• ให้คำปรึกษาการจัดทำและยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90, 91, 94 สำหรับบุคคลธรรมดา เพื่อพนักงานในบริษัทของท่าน
• ให้ คำปรึกษาด้านบัญชี – ภาษี – วางแผนภาษี ติดต่อเจรจากับเจ้าหน้าที่สรรพากร กรณีมีหนังสือเชิญพบจากกรมสรรพากร (อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามความเหมาะสม)

ค่าบริการ สำหรับบริการรายเดือนทั้งหมดข้างต้น เริ่มต้นเพียง 2,500 บาท/เดือน

(หมายเหตุ ค่าบริการรายเดือนพิจารณาจากลักษณะธุรกิจและปริมาณรายการค้าของท่าน)

** พิเศษ สำหรับลูกค้ารายเดือนของเรา เรามีบริการการปิดงบการเงินรายปีโดยไม่คิดค่าบริการ (ไม่รวมค่าตรวจสอบบัญชี)
** สำหรับท่านที่ไม่ได้ใช้บริการรายเดือนของเรา เรามีบริการปิดงบการเงินรายปี ค่าบริการเริ่มต้นเพียง 8,000 บาท (ไม่รวมค่าตรวจสอบบัญชี)

บริการงานด้านตรวจสอบบัญชี (Services to verify account )

ขอบเขตของงานบริการตรวจสอบบัญชี

1.ตรวจสอบบัญชี-งบการเงิน ด้วยทีมงานผู้ตรวจสอบที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
2.รายงานข้อสังเกตสู่ผู้บริหาร เพื่อให้ทราบถึงข้อบกพร่องของระบบภายในทางบัญชีที่สำคัญ ซึ่งมักตรวจพบในระหว่างปฏิบัติงาน ตรวจสอบบัญชี
3.บริการจัดเตรียมรายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงิน พร้อมยื่นงบส่งกระทรวงพาณิชย์ ได้แก่ สบช.3, สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)

บริการงานด้านประกันสังคม (Social services)

• ดำเนินการขึ้นทะเบียนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
• นำส่งประกันสังคมให้ทุกเดือน
• ดำเนินการแจ้งเข้า – แจ้งออกพนักงาน และขอใช้สิทธิในการเบิกค่ารักษาจากประกันสังคม
• บริการตอบปัญหาเกี่ยวกับประกันสังคม ฟรี ตลอดอายุสัญญาบริการ

รับทำบัญชี จังหวัดปทุมธานี

สำนักงาน Witty Accounts & Law (สำนักงานบัญชีกรุงเทพ)

เลขที่ 83/32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 62 ถนนพะราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : 02-4513599 แฟกซ์ / โทรสาร : 02-8959018
โทรศัพท์มือถือ : 093-695-1451 หรือ 099-414-5951

Line ID : wittyandlaw


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม


ชื่อ - นามสกุล ผู้ติดต่อสอบถาม (จำเป็นต้องกรอก)

อีเมลล์ผู้ติดต่อสอบถาม (จำเป็น)

หัวข้อติดต่อสอบถาม

ข้อความติดต่อสอบถาม