อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำบัญชีทั่วไปโดยใช้โปรแกรม MyGL สำหรับธุรกิจขนาดย่อม รุ่นที่ 12


อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำบัญชีทั่วไป โดยใช้โปรแกรม MyGL สำหรับธุรกิจขนาดย่อม รุ่นที่ 12

วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2552 เวลา 09.00-17.00 น. ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยคณะอนุกรรมการด้านการทำบัญชี ได้พัฒนาโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป MyGL และนำออกเผยแพร่ผ่าน Website ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ เพื่อให้สมาชิก Download ไปใช้งานได้ฟรีนั้น ปรากฏว่ามีผู้สนใจใช้งานเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อแนะนำท่านให้รู้จักการทำงานของโปรแกรมสำเร็จรูป MyGL และเพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะหรือประเภทของธุรกิจของท่าน สภาวิชาชีพบัญชีฯ จึงจัดการอบรมให้กับทั้งสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีฯ และบุคคลทั่วไปโดยเฉพาะผู้ประกอบการ ธุรกิจขนาดย่อม ที่สนใจนำโปรแกรม MyGL นี้ ไปใช้งานในการจัดทำบัญชีของกิจการให้เป็นระบบได้อย่างคุ้มค่า ซึ่งท่านสามารถเรียนรู้ และสอบถามปัญหาในการใช้งานจากผู้เชี่ยวชาญและทีมงาน ได้อย่างใกล้ชิด

คลิกดูรายละเอียด : http://www.fap.or.th/fap/sites/default/files/MyGL-2_521029.pdf

คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : , , , , ,