การประชุมมาตรการควบคุมการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล


การประชุมมาตรการควบคุมการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล

นายนริศ ชัยสูตร รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน เป็นประธานการประชุมมาตรการควบคุมการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล โดยมีนายมนัส แจ่มเวหา ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลังร่วม ในการประชุม กับ ศ.ดร. อัมมาร สยามวาลา และคณะแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 303 (IT) เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552

โดย: กรมบัญชีกลาง
http://www.cgd.go.th

คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : , , ,