กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จับมือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ สร้างโอกาสการเรียนรู้ 7 มิติ


กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จับมือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ สร้างโอกาสการเรียนรู้ 7 มิติ

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สร้างความร่วมมือทางวิชาการ การศึกษา วิจัยพัฒนา และบริหารจัดการงานด้านเกษตรและสหกรณ์ เพื่อรวบรวมเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ สร้างโอกาสการเรียนรู้ใน 7 มิติ โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยนายอนันต์ ภู่สิทธิกุล อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยรองศาสตราจารย์ชูเกียรติ รักซ้อน ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2552 ณ โรงแรมเคพี แกรนด์ จังหวัดจันทบุรี

ความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าวมุ่งหวังให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอยู่ดีกินดีบนพื้นฐานความสมดุล นำไปสู่ความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ สร้างโอกาสการเรียนรู้ใน 7 มิติ ได้แก่

1) การสร้างมาตรฐานการบัญชีสถาบัน
2) การสร้างเครื่องมือสารสนเทศ (IT เตือนภัย)
3) การสร้างความร่วมมือผู้ตรวจสอบกิจการ
4) การสร้างภูมิปัญญาทางบัญชีสมาชิก
5) การสร้างเครือข่ายธุรกิจวิสาหกิจชุมชน
6) การสร้างความสนใจเกษตรกรรุ่นใหม่
7) การสร้างอาสาสมัครครูบัญชีอาสา

http://www.cad.go.th/

คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : , ,