สำนักงานบัญชี เขตดอนเมือง


บริการงานด้านบัญชี

– ทำบัญชีรายเดือน ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่กรมสรรพากรยอมรับล่าสุด
– จัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชี, สมุดบัญชีต่างๆ และรายงานต่างๆ ทางบัญชี ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด
– จัดทำงบการเงินรายเดือนครบถ้วนตามที่กำหมายกำหนด
– จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย เช่น ภงด. 3, 53, 54
– จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่ายสำหรับเงินเดือน (ภงด. 1)
– จัดทำรายงานภาษีซื้อ – ขาย, และยื่น ภ.พ. 30 ตามกฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่ม
– จัดทำรายงานภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด. 51), ภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภ.ง.ด. 50)
– ให้คำปรึกษาการจัดทำและยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90, 91, 94 สำหรับบุคคลธรรมดา เพื่อพนักงานในบริษัทของท่าน
– ให้ คำปรึกษาด้านบัญชี ภาษี วางแผนภาษี ติดต่อเจรจากับเจ้าหน้าที่สรรพากร กรณีมีหนังสือเชิญพบจากกรมสรรพากร (อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามความเหมาะสม)

บริการงานด้านตรวจสอบบัญชี

– ตรวจสอบบัญชี งบการเงิน ด้วยทีมงานผู้ตรวจสอบที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
– รายงานข้อสังเกตสู่ผู้บริหาร เพื่อให้ทราบถึงข้อบกพร่องของระบบภายในทางบัญชีที่สำคัญ ซึ่งมักตรวจพบในระหว่างปฏิบัติงาน ตรวจสอบบัญชี
– บริการจัดเตรียมรายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงิน พร้อมยื่นงบส่งกระทรวงพาณิชย์ ได้แก่ สปช.3, สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)

บริการงานด้านประกันสังคม

– ดำเนินการขึ้นทะเบียนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
– นำส่งประกันสังคมให้ทุกเดือน
– ดำเนินการแจ้งเข้า – แจ้งออกพนักงาน และขอใช้สิทธิในการเบิกค่ารักษาจากประกันสังคม
– บริการตอบปัญหาเกี่ยวกับประกันสังคม ฟรี ตลอดอายุสัญญาบริการ

บริการงานด้านจดทะเบียน

– จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, จัดตั้งคณะบุคคล
– จดเลิกกิจการและชำระบัญชี
– จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลง
– จดทะเบียนเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
– แจ้งการเปลี่ยนแปลงภาษีต่าง ๆ
– ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
– ขอหนังสือรับรอง รวมทั้งคัดลอกเอกสารต่าง ๆ
– ขึ้นทะเบียนกองทุนเงินทดแทนและประกันสังคม

บริการด้านกฎหมาย (Legal Services)

บริการด้านกฎหมายธุรกิจ (Business Legal Services) การให้บริการด้านกฎหมายธุรกิจของ สำนักงานบัญชี และกฏหมาย Witty Accounts and Law ประกอบด้วยการให้คำปรึกษา และคำแนะนำทางกฎหมาย วางระบบ และร่างสัญญา จัดทำเอกสารทางกฎหมาย รวมทั้งการให้บริการทางกฎหมายธุรกิจอื่น ๆ ซึ่งอาจจำแนกโดยสังเขป ดังนี้

– กฎหมายหุ้นส่วนบริษัท และการลงทุน (Company Partner Law and Investment)

– กฎหมายด้านภาษีอากร (The Excise Tax Law)

– กฎหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญา (The Intellectual Property Law)

– กฎหมายด้านแรงงาน (The Labour Law) :

– กฎหมายด้านอสังหาริมทรัพย์ (The Real Estate Law)

บริการอื่น ๆ (Our Other Services)

รับเคลียร์ปัญหาประเด็นภาษีต่าง ๆ กับสรรพากร (Receive Clearance Problems, Issues with Tax Revenue)

– ให้ คำปรึกษาด้านบัญชี ภาษี วางแผนภาษี ติดต่อเจรจากับเจ้าหน้าที่สรรพากร กรณีมีหนังสือเชิญพบจากกรมสรรพากร

รับปรึกษาด้านบัญชีและภาษี (To Receive Tax Consulting )

– การจัดทำบัญชีรายเดือน ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่กรมสรรพากรยอมรับล่าสุด
– การจัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชี, สมุดบัญชีต่างๆ และรายงานต่างๆ ทางบัญชี ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด
– การจัดทำงบการเงินรายเดือนครบถ้วนตามที่กำหมายกำหนด
– การจัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย เช่น ภงด. 3, 53, 54
– การจัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่ายสำหรับเงินเดือน (ภงด. 1)
– การจัดทำรายงานภาษีซื้อ – ขาย, และยื่น ภ.พ. 30 ตามกฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่ม
– การจัดทำรายงานภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด. 51), ภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภ.ง.ด. 50)
– การให้คำปรึกษาการจัดทำและยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90, 91, 94 สำหรับบุคคลธรรมดา เพื่อพนักงานในบริษัทของท่าน

รับวางระบบบัญชี (Get System Account)

– ทางสำนักงานบัญชี และกฏหมาย Witty Accounts and Law ของเราจะมีทีมงานที่มีความชำนาญการ ทางด้านการวางระบบบัญชีให้แก่องค์กร ในการดำเนินธุรกิจของท่าน ให้เป็นไปตามระบบมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่กรมสรรพากรยอมรับล่าสุด เพื่อความเป็นระบบระเบียบด้านบัญชีแก่องค์กรธุรกิจของท่านที่จะก่อให้เกิดสะดวกรวดเร็วในการดำเนินธุรกิจของท่านได้เป็นอย่างดี

ทำสัญญานิติกรรม (Do a Legal Contract)

– นิติกรรม คือ การใด ๆ อันทำลงโดยชอบด้วยกฎหมายและด้วยใจสมัคร มุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลเพื่อก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิ กล่าวโดยย่อ คือ การกระทำของบุคคลโดยชอบด้วยกฎหมายและมุ่งต่อผลในกฎหมาย ที่จะเกิดขึ้นเพื่อการก่อสิทธิ เปลี่ยนแปลงสิทธิ โอนสิทธิ สงวนสิทธิ สงวนสิทธิ และระงับซึ่งสิทธิ เช่น สัญญาซื้อขาย สัญญากู้เงิน สัญญาจ้างแรงงาน สัญญาให้และพินัยกรรม เป็นต้น

สำนักงานบัญชี Witty Accounts and Law สำนักงานใหญ่
เลขที่ 83/32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 62 ถนนพะราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : 02-4513599 แฟกซ์ / โทรสาร : 02-8959018
โทรศัพท์มือถือ : 09-3695-1451 หรือ 09-9414-5951


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม


ชื่อ - นามสกุล ผู้ติดต่อสอบถาม (จำเป็นต้องกรอก)

อีเมลล์ผู้ติดต่อสอบถาม (จำเป็น)

หัวข้อติดต่อสอบถาม

ข้อความติดต่อสอบถาม