สำนักงานบัญชี เขตบางบอน


สำนักงานบัญ Witty Accounts and Law

ในปัจจุบันมีผู้ประกอบการดำเนินงานด้วนธุรกิจจัดตั้งขึ้นเป็นจำนวนมากซึ่งบางกิจการอาจจะยังไม่มีความพร้อมและความเข้าใจในด้านการทำบัญชีรวมถึงภาษีอากรต่างๆอย่างเพียงพอมีผลทำให้เกิดความเสียหายตามมาได้

ดังนั้นทางสำนักงานบัญชีและกฏหมายบัญชีไหวพริบและกฎหมายที่ตั้งเลขที่ 83/32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 62 ถนนพะราม 2 แขวงแสมดำเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครบริการให้คำ ปรึกษาและให้คำแนะนำด้านการบัญชีและภาษีอากรรับทำ บัญชีจดทะเบียนบริษัทจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดวางระบบบัญชีจัด ทำบัญชีตรวจสอบบัญชีจัดตั้งจดทะเบียนนิติบุคคลงานจดทะเบียนธุรกิจทุกประเภทรายงานภาษีประกันสังคมรับทำบัญชีรายเดือนโดยทีมงานที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์ทุกด้านมากกว่า 10 ปี
ซึ่งด้านที่จะแก้ไข ปัญหาของท่านให้ลุล่วงไปได้ด้วย ดีเพื่อความสะดวกในการดำเนินงานทางด้านธุรกิจและทำให้การประกอบธุรกิจของท่านดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

บริการงานด้านบัญชี

– ทำบัญชีรายเดือนตามมาตรฐานการบัญชี ที่รับรองทั่วไปด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่กรมสรรพากรยอมรับล่าสุด
– จัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชี, สมุดบัญชีต่างๆและรายงานต่างๆทางบัญชี ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด
– จัดทำงบการเงินรายเดือน ครบถ้วนตามที่กำหมายกำหนด
– จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย เช่นภงด 3, 53, 54
– จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย สำหรับเงินเดือน (ภงด 1.)
– จัดทำรายงานภาษีซื้อ – ขาย, และยื่น ภ.พ. 30 ตามกฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่ม
– จัดทำรายงานภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี ( ภ.ง.ด. 51) ภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี ( ภ.ง.ด. 50)
-.. ให้คำปรึกษาการจัดทำและยื่น แบบภงด . 90, 91, 94 สำหรับบุคคลธรรมดาเพื่อพนักงานใน บริษัท ของท่าน
– ให้คำปรึกษาด้านบัญชีภาษีวางแผนภาษี ติดต่อเจรจากับเจ้าหน้าที่สรรพากรกรณีมีหนังสือเชิญพบจากกรมสรรพากร (อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามความ เหมาะสม )

บริการงานด้านตรวจสอบบัญชี

– ตรวจสอบบัญชีงบการเงินด้วยทีมงาน ผู้ตรวจสอบที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
– รายงานข้อสังเกตสู่ผู้บริหารเพื่อให้ ทราบถึงข้อบกพร่องของระบบภายในทางบัญชีที่สำคัญซึ่งมักตรวจพบในระหว่างปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี
– บริการจัดเตรียมรายละเอียดประกอบการยื่น งบการเงินพร้อมยื่นงบส่งกระทรวงพาณิชย์ ได้แก่ สปช . 3, สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5)

บริการงานด้านประกันสังคม

– ดำเนินการขึ้นทะเบียนประกันสังคมและกองทุน เงินทดแทน
– นำส่งประกันสังคมให้ทุกเดือน
– ดำเนินการแจ้งเข้า – แจ้งออกพนักงานและขอใช้สิทธิใน การเบิกค่ารักษาจากประกันสังคม
– บริการตอบปัญหาเกี่ยวกับประกันสังคมฟรี ตลอด อายุสัญญาบริการ

บริการงานด้านจดทะเบียน

– จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, จัดตั้งคณะบุคคล
– จดเลิกกิจการและชำระบัญชี
– จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลง
– จดทะเบียนเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
– แจ้งการเปลี่ยนแปลงภาษีต่าง ๆ
– ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
– ขอหนังสือรับรองรวมทั้งคัดลอกเอกสาร ต่าง ๆ
– ขึ้นทะเบียนกองทุนเงินทดแทนและประกันสังคม

บริการด้านกฎหมาย (บริการด้านกฎหมาย)

บริการด้านกฎหมายธุรกิจ (ธุรกิจบริการด้านกฎหมาย) การให้บริการด้านกฎหมายธุรกิจของสำนักงานบัญชีและกฏหมายบัญชีไหวพริบและกฎหมายประกอบด้วยการให้คำปรึกษาและคำแนะนำทางกฎหมายวางระบบและร่างสัญญาจัดทำเอกสารทางกฎหมายรวมทั้งการให้ บริการทางกฎหมายธุรกิจอื่น ๆ ซึ่งอาจจำแนกโดยสังเขปดังนี้

กฎหมายหุ้นส่วน บริษัท และการลงทุน (กฎหมายหุ้นส่วน บริษัท และการลงทุน): ประกอบด้วยการให้คำปรึกษากฎหมายจัดทำเอกสารหรือสัญญาเกี่ยวกับการจดทะเบียนตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัทจำกัดการขอรับส่งเสริมการลงทุนการขออนุญาตตั้งโรงงานและนิคมอุตสาหกรรมการขอขยายโรงงานและนิคมอุตสาหกรรม รับจดทะเบียนพาณิชย์ตลอดจนการเลิกและชำระบัญชีรับจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการต่าง ๆ ของนิติบุคคลบริการตรวจสอบฐานะนิติบุคคลและคัดรับรองเอกสารจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะบริการขอบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ฯลฯ

กฎหมายด้านภาษีอากร (กฎหมายภาษีสรรพสามิต): ประกอบด้วยการให้คำปรึกษาแนะนำตอบข้อหารือเกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากรการวางแผนภาษีการตรวจสอบการบันทึกบัญชีเพื่อเสียภาษีว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่เพียงใดการให้คำปรึกษา เพื่อแก้ไขการบันทึกบัญชีเพื่อเสียภาษีให้ถูกต้องการอุทธรณ์การประเมินภาษีอากรของเจ้าพนักงานการดำเนินคดีภาษีอากรอื่น ฯลฯ

กฎหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญา (กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา): ประกอบด้วยการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรการโต้แย้งคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรที่คล้ายหรือเลียนแบบการให้คำปรึกษาและดำเนินการทางกฎหมายเพื่อคุ้มครองการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน ทางปัญญาทุกประเภทอาทิเครื่องหมายการค้าลิขสิทธิ์สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรการจัดทำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตร

กฎหมายด้านแรงงาน (กฎหมายแรงงาน): ประกอบด้วยการให้คำปรึกษาและการจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานการจัดตั้งกองทุนทดแทนกองทุนประกันสังคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพการให้คำปรึกษาและดำเนินคดีแรงงานและการดำเนินงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ กฎหมายแรงงาน

กฎหมายด้านอสังหาริมทรัพย์ (กฎหมายอสังหาริมทรัพย์): ประกอบด้วยการให้บริการทางกฎหมายแก่โครงการพัฒนาที่ดินโครงการบ้านจัดสรรอาคารชุดและอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นรวมทั้งกิจการรับเหมาก่อสร้างจัดทำข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุดจดทะเบียนอาคารชุดดูแลและจัดการผลประโยชน์เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เป็นตัวแทนขอ อนุญาตจัดสรรที่ดินค้าที่ดินรังวัดที่ดินจดทะเบียนสิทธินิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท ฯลฯ

บริการอื่น ๆ (บริการของอื่น ๆ )

รับเคลียร์ปัญหาประเด็นภาษีต่าง ๆ กับสรรพากร (รับปัญหาการกวาดล้างปัญหาเกี่ยวกับรายได้ภาษี)

– ให้คำปรึกษาด้านบัญชีภาษีวางแผนภาษีติดต่อเจรจากับเจ้าหน้าที่สรรพากรกรณีมีหนังสือเชิญพบจากกรมสรรพากร

รับปรึกษาด้านบัญชีและภาษี (หากต้องการได้รับการให้คำปรึกษาด้านภาษี)

– การจัดทำบัญชีรายเดือนตามมาตรฐาน การบัญชีที่รับรองทั่วไปด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่กรมสรรพากรยอมรับล่าสุด
– การจัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชี, สมุดบัญชีต่างๆและรายงานต่างๆทางบัญชี ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด
– การจัดทำ งบการเงินรายเดือนครบถ้วนตามที่กำ หมายกำหนด
– การจัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่ จ่ายเช่นภงด 3, 53, 54
– การจัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่ จ่ายสำหรับเงินเดือน (ภงด 1.)
– การจัดทำรายงานภาษีซื้อ – ขาย, และยื่น ภ.พ. 30 ตามกฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่ม
– การจัดทำรายงานภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี ( ภ.ง.ด. 51) ภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี ( ภ.ง.ด. 50)
. – การให้คำปรึกษาการจัดทำและ ยื่นแบบภง . ด 90, 91, 94 สำหรับบุคคลธรรมดาเพื่อพนักงานใน บริษัท ของท่าน

รับวางระบบบัญชี (รับบัญชี System)

– ทางสำนักงานบัญชีและกฏหมายบัญชีไหวพริบและกฎหมายของเราจะมีทีมงานที่มีความชำนาญการทางด้านการวางระบบบัญชีให้แก่องค์กรในการดำเนินธุรกิจของท่านให้เป็นไปตามระบบมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปด้วย โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่กรมสรรพากรยอมรับล่าสุดเพื่อความเป็นระบบระเบียบด้านบัญชีแก่องค์กรธุรกิจของท่านที่จะก่อให้เกิดสะดวกรวดเร็วในการดำเนินธุรกิจของท่านได้เป็นอย่างดี

ทำสัญญานิติกรรม (ทำสัญญาทางกฎหมาย)

– นิติกรรมคือการใด ๆ อันทำลงโดยชอบด้วยกฎหมายและด้วยใจสมัครมุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลเพื่อก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือระงับซึ่งสิทธิกล่าวโดยย่อคือการกระทำของบุคคลโดยชอบด้วยกฎหมายและมุ่งต่อ ผลในกฎหมายที่จะเกิดขึ้นเพื่อการก่อสิทธิเปลี่ยนแปลงสิทธิโอนสิทธิสงวนสิทธิสงวนสิทธิและระงับซึ่งสิทธิเช่นสัญญาซื้อขายสัญญากู้เงินสัญญาจ้างแรงงานสัญญาให้และพินัยกรรมเป็นต้น

สำนักงานบัญชี วิทตี้ แอคเค้าท์ แอนด์ ลอว์ สำนักงานใหญ่
เลขที่ 83/32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 62 ถนนพะราม 2 แขวงแสมดำเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์: 02-4513599 แฟกซ์ / โทรสาร: 02-8959018
โทรศัพท์มือถือ: 09-3695-1451 หรือ 09-9414-5951

[ติดต่อฟอร์ม-7 id = “1262” title = “แบบฟอร์มติดต่อ 1”]